XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.2.2 - Dashboard v2.3.9  /  Service uptime: 11 days 15:54:08
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 BM2341 09.07.2019 06:25 11 days 15:53:59 s XLX BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY *.*.*.173
2 XLX049 20.07.2019 03:03 0 days 19:16:30 s XLX I *.*.*.224
g4tsn@g4tsn.com