XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.2.2 - Dashboard v2.3.9  /  Service uptime: 3 days 07:16:41
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 BM2341 28.05.2020 22:03 3 days 07:16:29 s XLX BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY *.*.*.173
2 XLX049 01.06.2020 03:24 0 days 01:55:26 s XLX I *.*.*.224
g4tsn@g4tsn.com