XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.2.2 - Dashboard v2.3.9  /  Service uptime: 5 days 12:24:23
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 BM2341 10.11.2019 14:21 5 days 06:15:46 s XLX BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY *.*.*.173
2 XLX049 15.11.2019 03:02 0 days 17:35:02 s XLX I *.*.*.224
g4tsn@g4tsn.com