XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.2.2 - Dashboard v2.3.9  /  Service uptime: 44 days 08:22:18
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 BM2341 20.04.2019 23:16 29 days 17:42:30 s XLX BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY *.*.*.173
2 XLX049 20.05.2019 03:02 0 days 13:56:46 s XLX I *.*.*.224
g4tsn@g4tsn.com